📣 Snelle levering vanuit Duitsland

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Geldigheidsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Verlening van gebruiksrechten voor digitale inhoud
 7. Eigendomsvoorbehoud
 8. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 9. Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant
 10. Inwisseling van promotionele waardebonnen
 11. Inwisseling van cadeaubonnen
 12. Toepasselijk recht
 13. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "AV") van Lukas Ye & Jiawei Xu GbR (hierna genoemd "Verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen, die een consument of ondernemer (hierna genoemd "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van waardebonnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.5 De digitale inhoud in de zin van deze AV is alle gegevens die zich niet op een fysieke gegevensdrager bevinden, die in digitale vorm worden geproduceerd en door de verkoper worden verstrekt onder toekenning van bepaalde gebruiksrechten die in deze AV nader worden geregeld.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar worden gebruikt voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de verkoper is geïntegreerd. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of

door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of

door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor de aanvaarding van het aanbod begint op de dag na de verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Indien de Klant een door PayPal aangeboden betalingsmethode kiest, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal" genoemd), onder voorbehoud van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de Klant geen PayPal-rekening heeft - onder voorbehoud van de Voorwaarden voor Betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Bij het doen van een aanbod via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden, nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De Verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken.

2.6 Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.8 De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling juist is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen het recht van herroeping.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de annuleringsvoorwaarden van de Verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst hun enige verblijfplaats en hun leveringsadres buiten de Europese Unie hebben.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die ten laste van de Klant komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheid(pen) zal/zullen aan de Klant worden meegedeeld in de online shop van de Verkoper.

4.4 Indien de betalingsmethode "SOFORT" wordt gekozen, wordt de betaling via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT") afgehandeld. Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben die geactiveerd is voor deelname aan "SOFORT", zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie zal onmiddellijk daarna door "SOFORT" worden uitgevoerd en de bankrekening van de klant zal worden gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de betalingsmethode "SOFORT" kan door de klant worden gevonden op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 Indien een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "Shopify Payments" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op het internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.6 Indien de betalingsmethode "PayPal Factuur" wordt gekozen, draagt de Verkoper zijn betalingsvordering over aan PayPal. Alvorens de opdrachtverklaring van de Verkoper te aanvaarden, voert PayPal een kredietwaardigheidscontrole uit aan de hand van de doorgegeven klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de betalingswijze "PayPal-factuur" te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Indien de betaalwijze "PayPal Factuur" door PayPal is toegestaan, dient de klant het factuurbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen aan PayPal te voldoen, tenzij hem door PayPal een andere betalingstermijn is gegeven. In dit geval kan hij alleen PayPal betalen met schuldkwijtscheldend effect. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bv. betreffende de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, zelfs in geval van overdracht van vorderingen. Daarnaast zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van PayPal's Aankoop op Rekening van toepassing, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.

4.7 Indien de betalingsmethode "PayPal Direct Debit" is geselecteerd, zal PayPal het factuurbedrag van de bankrekening van de klant incasseren nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging namens de verkoper. Pre-notificatie is elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een debitering via SEPA Direct Debit wordt aangekondigd. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking heeft gemaakt, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.8 Indien de betalingsmethode Automatische Incasso via Stripe is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). In dit geval incasseert Stripe het factuurbedrag van de bankrekening van de klant na afgifte van een SEPA-incassomachtiging, maar niet vóór het verstrijken van de vooraankondigingstermijn namens de verkoper. Pre-notificatie is elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een debitering via SEPA Direct Debit wordt aangekondigd. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de respectieve bank worden gemaakt als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren bij de keuze van de betalingsmethode SEPA-domiciliëring en om deze betalingsmethode te weigeren in geval van een negatieve kredietcontrole.

4.9 Indien voor de betaalwijze creditcard via Stripe wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). Stripe behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren in geval van een negatieve kredietcontrole.

4.10 Indien een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "Klarna" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna: "Klarna"). Verdere informatie en de voorwaarden van Klarna in dit verband zijn te vinden in de betalingsinformatie van de verkoper, die op het volgende internetadres kan worden geraadpleegd:

https://uniheart.de/pages/zahlungsinformationsseite

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de afwikkeling van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper opgegeven afleveradres bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de Klant verantwoordelijk is, zal de Klant de redelijke kosten dragen die de Verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de kosten van terugzending van de goederen.

5.3 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4 De digitale inhoud wordt uitsluitend in elektronische vorm aan de klant ter beschikking gesteld, en wel als volgt

- per e-mail

5.5 De tegoedbonnen worden als volgt aan de klant verstrekt:

- per e-mail

6) Verlening van gebruiksrechten voor digitale inhoud

6.1 Tenzij anders vermeld in de DeepL beschrijving in de online winkel van de Verkoper, verleent de Verkoper de Klant het niet-exclusieve recht, onbeperkt in tijd en plaats, om de verstrekte inhoud te gebruiken voor privé en zakelijke doeleinden.

6.2 Een overdracht van de inhoud aan derden of het maken van kopieën voor derden buiten het kader van deze AV is niet toegestaan, tenzij de Verkoper heeft ingestemd met een overdracht van de contractuele licentie aan de derde.

6.3 De toekenning van rechten wordt pas effectief wanneer de klant de contractueel verschuldigde vergoeding volledig heeft betaald. De Verkoper kan het gebruik van de contractuele inhoud reeds vóór dit tijdstip voorlopig toestaan. Deze voorlopige toestemming houdt geen overdracht van rechten in.

7) Eigendomsvoorbehoud

Indien de Verkoper vooruitprestaties verricht, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

8) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

8.1 Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

8.2 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant dit nalaat, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

9) Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

9.1 Indien de verkoper volgens de inhoud van de overeenkomst naast de levering van de goederen ook verplicht is de goederen volgens bepaalde specificaties van de klant te verwerken, zal de klant de verkoper alle voor de verwerking vereiste inhoud, zoals teksten, afbeeldingen of grafieken in de door de verkoper gespecificeerde bestandsformaten, opmaak, beeld- en bestandsgrootte ter beschikking stellen en de verkoper de nodige gebruiksrechten verlenen. De klant is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen en verwerven van rechten op deze inhoud. De klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid dat hij het recht heeft om de aan de verkoper verstrekte inhoud te gebruiken. Hij ziet er in het bijzonder op toe dat geen rechten van derden worden geschonden, met name auteursrechten, merkrechten en persoonlijke rechten.

9.2 De Klant vrijwaart de Verkoper tegen aanspraken van derden die laatstgenoemden tegen de Verkoper zouden kunnen doen gelden in verband met een inbreuk op hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de Klant door de Verkoper. In dit verband zal de Klant ook de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging dragen, met inbegrip van alle gerechtskosten en advocatenhonoraria ten belope van het wettelijke bedrag. Dit is niet van toepassing indien de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In geval van een vordering door een derde is de klant verplicht de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de vorderingen en een verweer.

9.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de verwerking van bestellingen te weigeren indien de daartoe door de Klant verstrekte inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verbodsbepalingen of met de goede zeden. Dit geldt met name voor het aanbieden van inhoud die strijdig is met de grondwet, racistisch, xenofoob, discriminerend, beledigend, jongeren in gevaar brengt en/of geweld verheerlijkt.

10) Inwisseling van promotionele waardebonnen

10.1 Waardebonnen die door de Verkoper gratis worden verstrekt in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen"), kunnen alleen in de online winkel van de Verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode worden ingewisseld.

10.2 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten, indien uit de inhoud van de waardebon een overeenkomstige beperking voortvloeit.

10.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Compensatie achteraf is niet mogelijk.

10.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

10.5 De waarde van de goederen moet minstens gelijk zijn aan het bedrag van de promotiebon. Resterende tegoeden worden door de verkoper niet terugbetaald.

10.6 Indien de waarde van de promotionele waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

10.7 Het tegoed van een promotionele waardebon wordt niet in geld uitbetaald en brengt geen rente op.

10.8 De promotiebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de promotiebon betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

10.9 De promotiebon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de erop vermelde persoon. Een overdracht van de promotiebon aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar niet de plicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve bonhouder te controleren.

11) Inwisseling van cadeaubonnen

11.1 Cadeaubonnen die via de online shop van de Verkoper kunnen worden gekocht (hierna "Cadeaubonnen"), kunnen enkel in de online shop van de Verkoper worden ingewisseld, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.

11.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden op Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende saldi zullen tot de vervaldatum aan de klant worden gecrediteerd.

11.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Compensatie achteraf is niet mogelijk.

11.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

11.5 Cadeaubonnen kunnen enkel gebruikt worden om goederen te kopen en kunnen niet gebruikt worden om bijkomende Cadeaubonnen te kopen.

11.6 Indien de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te betalen.

11.7 Het saldo van een Cadeaubon wordt niet in geld uitbetaald en brengt geen rente op.

11.8 De cadeaubon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de erop vermelde persoon. De cadeaubon mag niet aan derden worden overgedragen. De Verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de houder van de Cadeaubon te controleren.

12) Toepasselijk recht

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

12.2 Voorts is deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet behoren tot een lidstaat van de Europese Unie en wier enige woonplaats en afleveradres op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie liggen.

13) Alternatieve geschillenbeslechting

13.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

13.2. De Verkoper is niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een consumenten-arbitragecommissie.